Your solution maker

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Definities

 • ‘Dienstverlener’ of ‘Verwerker’ volgens de GDPR (zie hieronder): de juridische entiteit met de hoedanigheid van Dienstverlener is de nv iKanbi met ondernemingsnummer BE 0445.248.212.
 • ‘Begunstigde’ of ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ volgens de GDPR (zie hieronder): iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie de Dienstverlener diensten verleent. De Dienstverlener en de Begunstigde worden individueel aangeduid als “Partij” en gezamenlijk als “de Partijen”.
 • ‘Offerte’: document waarin de technische en bijzondere specificaties vastgelegd zijn van iedere Opdracht die de Begunstigde toevertrouwt aan de Dienstverlener. Iedere Offerte is gebonden aan de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 • ‘Opdracht’: geheel van diensten die de Dienstverlener verleent aan de Begunstigde, zoals beschreven in de Offerte. Iedere Opdracht is gebonden aan de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2 Toepassingsgebied

De Algemene Voorwaarden regelen exclusief alle precontractuele en contractuele relaties tussen Dienstverlener en Begunstigde. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking hebben de Algemene Voorwaarden van de Dienstverlener de bovenhand op die van de Begunstigde.

Indien een artikel of een deel van een artikel van de Algemene Voorwaarden of Bijzondere Voorwaarden nietig of niet-toepasbaar verklaard wordt, dan doet die nietigheid geen afbreuk aan het geldige deel van de bepaling, alsook aan de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden of Bijzondere Voorwaarden.

Het niet uitvoeren van een clausule van de Algemene Voorwaarden leidt niet tot afstand van die clausule, tenzij een dergelijke afstand voortvloeit uit een expliciet, ondubbelzinnig en door de afstanddoende partij ondertekend document. Evenzo leidt het afzien van een recht niet tot afstand van enig ander recht dat voortvloeit uit de Algemene Voorwaarden.

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en bij te werken op zijn website https://ikanbi.com/nl/algemene-voorwaarden/ of https://www.telesecretariat.be/algemene-voorwaarden.

2. Verplichtingen van de Dienstverlener

2.1. De Dienstverlener verbindt zich ertoe om de Opdracht zoals beschreven in de Offerte uit te voeren in overeenstemming met de regels van de kunst, de bepalingen van het Contract en de van toepassing zijnde wetgeving.

2.2. De verplichting van de Dienstverlener in het kader van de uitvoering van de Opdracht is een inspanningsverplichting. Zijn aansprakelijkheid kan dus niet uitsluitend worden ingeroepen op basis van de behaalde resultaten.

2.3. De adviesverplichting van de Dienstverlener in zijn technisch vakgebied beperkt zich tot het onderwerp van de Opdracht, met uitsluiting van elk ander advies, met name op juridisch, fiscaal of boekhoudkundig gebied.

2.4.De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om bepaalde apparatuur die wordt gebruikt voor het leveren van zijn Diensten (met name servers) te onderbreken om onderhoud uit te voeren met als doel de uitrusting te optimaliseren (bijvoorbeeld een server of een apparaat dat nodig is voor een betere kwaliteit van de dienstverlening). In een dergelijk geval verbindt de Dienstverlener zich ertoe de Begunstigde minstens 15 werkdagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen en het systeem zo snel mogelijk weer operationeel te maken.

3. Verplichtingen van de Begunstigde

3.1. In het algemeen verbindt de Begunstigde zich ertoe om nauwgezet zijn samenwerkingsplicht jegens de Dienstverlener na te leven. Hij verbindt zich met name om:

 • Alle nodige informatie voor de uitvoering van de Diensten ter beschikking te stellen aan de Dienstverlener, met inbegrip van technische informatie en handleidingen met betrekking tot de toegang tot de systemen van de Begunstigde;
 • Alle moeilijkheden die hij ondervindt tijdens de uitvoering van de opdracht, die van invloed kunnen zijn op de contractuele verbintenissen, met name op de deadlines, de prijs en het verloop van de Opdracht, aan de Dienstverlener te melden.

3.2. De Begunstigde moet op zijn eigen systemen, met uitsluiting van die van de Dienstverlener, eventueel noodzakelijke back-ups maken van gegevens, bestanden, programma’s, documentatie en andere informatie die worden gemaakt bij het gebruik van de infrastructuur van de Dienstverlener. Het is ook zijn verantwoordelijkheid om alle noodzakelijke wettelijke, reglementaire en/of administratieve toestemmingen te verkrijgen die nodig zijn voor de uitvoering van de Diensten.

4. Prijzen en betaling

4.1. De prijzen worden vermeld in de Offerte en omvatten belastingen, heffingen en rechten, exclusief btw.

4.2. Tenzij anders overeengekomen in de Offerte, dient elke betaling te geschieden binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Elke factuur die op de vervaldag onbetaald blijft, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een conventionele rente van 12% per jaar, evenals een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75€.

5. Geen subordinatieverhouding

De Dienstverlener geniet volledige onafhankelijkheid bij de uitoefening van zijn functies. De Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de uitvoering van een Opdracht op geen enkele wijze een subordinatieverhouding zal creëren tussen de Dienstverlener en/of zijn werknemers en de door de Begunstigde gedelegeerde persoon(en).

6. Intellectueel eigendom

6.1. Elke Partij behoudt het exclusieve eigendomsrecht van de intellectuele eigendomsrechten, patenten, knowhow, methodologieën, auteursrechten, modellen (schrijfsjablonen; matrices; standaardmodellen) en, in het algemeen, de kennis die haar toebehoort op de datum van de overdracht van het Aanbod. De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de methodologieën en knowhow die door een Partij worden gebruikt en/of ontwikkeld tijdens de uitvoering van de Diensten/Opgeleverde zaken blijven het eigendom van die Partij.

6.2. De Dienstverlener wordt op geen enkele wijze belet om, voor zijn eigen rekening of voor rekening van andere Begunstigden, diensten uit te voeren die identiek zijn aan of vergelijkbaar zijn met die welke zijn uitgevoerd in het kader van de Opdracht.

7. Persoonsgegevens

7.1. Het wordt benadrukt dat de Begunstigde als enige Verwerkingsverantwoordelijke, met uitsluiting van de Dienstverlener als Onderaannemer, verantwoordelijk is voor de verwerking/het bezit van persoonsgegevens en als zodanig verantwoordelijk is voor de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, met name de Wet van 8 december 1992 en vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) (de “Toepasselijke Wetgeving”).

7.2. De Begunstigde benoemt de Dienstverlener als Onderaannemer voor de verwerking van Persoonsgegevens om de levering van de Diensten te verzekeren. De Dienstverlener heeft een Data Protection Officer die verantwoordelijk is voor de naleving van de vereiste normen. Hij treedt ook op in geval van een incident en is bereikbaar en geïnformeerd via het e-mailadres: dpo@ikanbi.com. 

7.3. Doelbeperking: De Dienstverlener verbindt zich ertoe om Persoonsgegevens alleen als Onderaannemer te verwerken om de levering van de Diensten te verzekeren en uitsluitend op gedocumenteerde instructie van de Begunstigde (“Toegestaan Doel”), tenzij anders bepaald door de wetgeving van de Europese Unie (EU) (of een lidstaat van de EU) die van toepassing is op de Begunstigde of de Dienstverlener. De Dienstverlener zal de Begunstigde onmiddellijk informeren indien naar zijn mening een instructie een schending vormt of zou kunnen vormen van de Wet op de bescherming van persoonsgegevens of enige andere bepaling van het EU-recht of het recht van de lidstaten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens..

7.4. Internationale gegevensoverdrachten: De Dienstverlener verbindt zich ertoe om de Gegevens niet (of de overdracht van de Gegevens niet toe te staan) buiten de Europese Economische Ruimte (EER) over te dragen, behalve wanneer de Dienstverlener (i) voorafgaande schriftelijke toestemming van de Begunstigde heeft verkregen en (ii) passende maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de Gegevens worden overgedragen in overeenstemming met de geldende wetgeving. Hierbij stemt de Begunstigde in met internationale gegevensoverdrachten naar leden van de groep van de Dienstverlener, met name naar Marokko en Albanië, volgens deze passende maatregelen voor gegevensoverdracht.

7.5. Vertrouwelijkheid van de verwerking: De Dienstverlener zorgt ervoor dat elke persoon die door hem is gemachtigd om de Gegevens te verwerken (inclusief personeel, agenten en onderaannemers van de Dienstverlener) (“Geautoriseerde Persoon”) onderworpen is aan een strikte geheimhoudingsplicht en verbiedt elke persoon die niet aan een dergelijke geheimhoudingsplicht is onderworpen om de Gegevens te verwerken. De Dienstverlener zorgt ervoor dat elke Geautoriseerde Persoon de Gegevens alleen verwerkt in overeenstemming met het Toegestane Doel.

7.6. Beveiliging: De Dienstverlener verbindt zich ertoe om passende technische en organisatorische maatregelen te implementeren om de Gegevens te beschermen tegen (i) onopzettelijke of onwettige vernietiging, (ii) onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, en (iii) enige andere inbreuk op de beveiliging (gezamenlijk, een “Beveiligingsincident”). Deze maatregelen omvatten onder meer en indien nodig het pseudonimiseren en versleutelen van Persoonsgegevens, middelen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van systemen en diensten voor verwerking te waarborgen, middelen om de beschikbaarheid en toegang tot Persoonsgegevens binnen redelijke termijnen te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident, een procedure om regelmatig de effectiviteit van technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van de verwerking te testen, te analyseren en te evalueren.

7.7. Onderaanneming: De Dienstverlener stemt ermee in om het verwerken van de Gegevens geheel of gedeeltelijk door te geven aan een volgende onderaannemer (inclusief maar niet beperkt tot een consultant, agent of professioneel adviseur) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Begunstigde. Hierbij stemt de Begunstigde in met het gebruik van volgende onderaannemers die deel uitmaken van de groep van de Dienstverlener.

Indien de Begunstigde om redelijke redenen weigert om toestemming te geven voor de aanwijzing van een volgende onderaannemer met betrekking tot de bescherming van de Gegevens, dan zal de Dienstverlener de derde onderaannemer niet aanwijzen, of de Begunstigde kan ervoor kiezen om deze Overeenkomst op te schorten of te beëindigen zonder boete.

De Dienstverlener legt aan elke volgende onderaannemer dezelfde verplichtingen op met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, vertrouwelijkheid en/of beveiliging als die welke op hem rusten krachtens deze clausule en enige andere clausule van deze overeenkomst met betrekking tot vertrouwelijkheid. Bij tegenstrijdigheid tussen deze clausules zal de clausule met de hoogste mate van bescherming, vertrouwelijkheid en/of beveiliging gelden. De Dienstverlener blijft volledig aansprakelijk jegens de Begunstigde in geval van niet-naleving van deze clausule en/of enige clausule van deze overeenkomst met betrekking tot vertrouwelijkheid als gevolg van een daad, fout of nalatigheid van de volgende onderaannemer.

7.8. Impactbeoordeling inzake gegevensbescherming: Indien de Begunstigde besluit een verplichte gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren, moet de Dienstverlener de Begunstigde zo veel als redelijkerwijs mogelijk is en vereist, alle bijstand verlenen die de Dienstverlener nodig heeft om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren en, indien nodig, de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen.

Bovendien, als de Begunstigde van mening is of ontdekt dat de verwerking van de Gegevens die hij uitvoert een hoog risico met zich meebrengt (zoals gedefinieerd in de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming, in de juiste regelgevende richtsnoeren en in de jurisprudentie) voor de rechten en vrijheden van de betrokken persoon, moet hij de Dienstverlener onmiddellijk op de hoogte stellen.

7.9. Bijstand en informatierecht van betrokkenen: De Dienstverlener zal de Begunstigde redelijke bijstand verlenen en zo snel mogelijk (inclusief door passende technische en organisatorische maatregelen) om de Begunstigde in staat te stellen te reageren op: (i) elk verzoek van een betrokkene met betrekking tot de uitoefening van zijn rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (inclusief zijn recht op toegang, rectificatie, bezwaar, verwijdering en gegevensoverdraagbaarheid, indien van toepassing); en (ii) enige andere correspondentie, onderzoek of klacht ontvangen van een betrokkene, een regelgevende autoriteit of een andere derde partij in het kader van de verwerking van de Gegevens. In het geval dat een dergelijk verzoek, correspondentie, onderzoek of klacht rechtstreeks aan de Dienstverlener wordt gericht, zal de Dienstverlener de Begunstigde onmiddellijk op de hoogte stellen zonder erop te antwoorden en alle details ervan verstrekken.

7.10. Beveiligingsincidenten en datalekken: Zodra hij op de hoogte is van een beveiligingsincident of een datalek, moet de Dienstverlener de Begunstigde binnen 48 uur op de hoogte stellen en de Begunstigde alle informatie en bijstand verstrekken die door de Begunstigde kunnen worden gevraagd om zo snel mogelijk aan zijn wettelijke verplichtingen inzake melding van gegevensinbreuken te voldoen (en binnen de door de wet vereiste termijnen) inzake de bescherming van persoonsgegevens. Deze communicatie gebeurt door middel van een e-mail vanuit het e-mailadres dpo@ikanbi.com gericht aan de aangewezen persoon DPO van de Begunstigde als Verwerkingsverantwoordelijke. De Dienstverlener moet alle noodzakelijke maatregelen en acties nemen om het beveiligingsincident of datalek te verhelpen of te verminderen en zal de Begunstigde op de hoogte houden van alle ontwikkelingen met betrekking tot het beveiligingsincident of datalek.

7.11. Verwijdering of teruggave van gegevens: Aan het einde van deze overeenkomst of bij beëindiging ervan moet de Dienstverlener (naar keuze van de Begunstigde) alle Gegevens vernietigen of teruggeven aan de Begunstigde (inclusief alle kopieën van de Gegevens) die in zijn bezit zijn of onder zijn controle staan (inclusief alle Gegevens die zijn verwerkt door een volgende onderaannemer), tenzij een EU-wet (of een lidstaat van de EU) bepaalt dat bepaalde of alle Gegevens moeten worden bewaard, in welk geval de Dienstverlener de Gegevens moet isoleren en maatregelen moet nemen om verdere verwerking van de Gegevens te voorkomen (behalve voor zover vereist door die wet).

7.12. Register van verwerkingen: De Dienstverlener verbindt zich ertoe een register bij te houden van alle verwerkingen die namens de Begunstigde worden uitgevoerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming.

7.13. Compliance verificatie: De Dienstverlener machtigt de Begunstigde (of een aangewezen externe auditor) om de naleving van de Dienstverlener aan deze bepalingen te verifiëren en zal alle nodige informatie, systemen en personeel ter beschikking stellen van de Begunstigde om dergelijke verificatie mogelijk te maken. De Dienstverlener erkent dat de Begunstigde (of een aangewezen externe auditor) de faciliteiten mag betreden om deze verificatie uit te voeren, op voorwaarde dat de Begunstigde (1) een redelijke kennisgevingstermijn in acht neemt om de Dienstverlener op de hoogte te stellen van zijn voornemen om deze verificatie uit te voeren, (2) de verificatie uitvoert tijdens normale openingsuren en (3) alle redelijke maatregelen neemt om verstoring van de activiteiten van de Dienstverlener te voorkomen. De Begunstigde zal zijn recht op verificatie slechts eenmaal uitoefenen gedurende een periode van twaalf (12) kalendermaanden, behalve (i) indien vereist en op instructie van een bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming of (ii) indien de Begunstigde van mening is dat een nieuwe verificatie nodig is als gevolg van een beveiligingsincident dat door de Dienstverlener is ondervonden.

7.14. De Begunstigde zal de Dienstverlener vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade die voortvloeit uit het niet-naleven door de Begunstigde van de verplichtingen die voortvloeien uit de van toepassing zijnde wetgeving.

7.15. De Begunstigde verleent de Dienstverlener onherroepelijk vrijwaring tegen elke actie van derden tegen de Dienstverlener in verband met een vermeende schending van de van toepassing zijnde wetgeving.

7.16. Wanneer de Begunstigde telefoonnummers van personen aan de Dienstverlener verstrekt om te bellen, verbindt de Begunstigde zich ertoe de van toepassing zijnde wetgeving inzake commerciële telefoongesprekken na te leven en ervoor te zorgen dat de instructies die hij aan de Dienstverlener geeft, niet worden beschouwd als herhaalde en ongewenste verzoeken of als commerciële telefoongesprekken wanneer deze als niet-commercieel worden geregistreerd.

7.17. De Begunstigde zal de Dienstverlener vrijwaren voor alle mogelijke schadevergoedingen, boetes, kosten en uitgaven, waaronder advocaatkosten en honoraria, geleden of gedragen door de Dienstverlener, voortvloeiend uit een claim van een derde partij als gevolg van een oproep die door de Dienstverlener is gedaan voor rekening en op verzoek van de Begunstigde, wanneer deze claim voortvloeit uit een schending door de Begunstigde van zijn contractuele of wettelijke verplichtingen, met name in strijd met de hoofdstukken 1 en 4 van Titel 4 van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht.

8. Confidentialiteit

8.1. Zowel tijdens de uitvoering van de Opdracht als na afloop ervan, zullen beide Partijen zich onthouden van handelingen of verklaringen die mogelijk afbreuk zouden kunnen doen aan hun respectieve reputatie en capaciteiten, of die elkaar op welke manier dan ook in een kwaad daglicht zouden kunnen stellen in de zakenwereld.

8.2. Het is de Dienstverlener uitdrukkelijk verboden om, direct of indirect, databases, klantadressen of enige andere informatie die direct of indirect is verzameld tijdens de uitvoering van de Opdrachten, te gebruiken, door te verkopen, weg te geven, over te dragen of te communiceren voor een ander doel dan datgene wat is vastgesteld door de Begunstigde.

9. Aansprakelijkheid

9.1. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener jegens de Begunstigde is beperkt tot directe schade die aan laatstgenoemde is toegebracht en tot een maximumbedrag dat overeenkomt met de jaarlijkse prijs van de betreffende Opdracht waarin het voorval/ongeval zich heeft voorgedaan, behalve in geval van opzet of ernstige fout.

9.2. Gezien de kenmerken van de multidirectionele communicatiemiddelen (met name internet, e-mail, enz.) die door de Dienstverlener worden gebruikt in het kader van de Opdracht, waarvan de Begunstigde verklaart volledig op de hoogte te zijn, wordt de Dienstverlener vrijgesteld van elke aansprakelijkheid, behalve in geval van opzet of ernstige fout, met name:

 • Vertragingen of problemen bij de externe toegang tot de systemen van de Begunstigde, met name als gevolg van netwerkverzadiging op bepaalde momenten;
 • Het niet bezorgen van e-mails of forumartikelen;
 • Besmetting van gegevens en/of software van de Begunstigde door virussen;
 • Kwaadwillige indringingen van derden op de toepassingen van de Begunstigde ondanks redelijke beveiligingsmaatregelen genomen door de Dienstverlener;
 • Schade die apparatuur die verbonden is met de server kan oplopen;
 • Mogelijke misbruiken van wachtwoorden, vertrouwelijke codes en over het algemeen van alle gevoelige informatie; 9.3. De Dienstverlener kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor productieverlies, gederfde winst, klantverlies of andere indirecte of immateriële schade geleden door de Begunstigde, behalve in geval van opzet of ernstige fout.

9.4. De Begunstigde zal de Dienstverlener per aangetekende brief binnen achtenveertig uur informeren over elk incident en/of ongeval dat tot aansprakelijkheid van de Dienstverlener kan leiden, op straffe van verval.

10. Schorsing en Beëindiging

10.1. Indien de Begunstigde niet volledig voldoet aan een van zijn verplichtingen jegens de Dienstverlener, en indien hij hier niet binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van een aangetekende brief/e-mail waarin hij wordt gesommeerd om aan zijn verplichtingen te voldoen, aan voldoet, heeft de Dienstverlener het recht om het contract geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen door eenvoudige kennisgeving per aangetekende brief, zonder dat voorafgaande gerechtelijke tussenkomst vereist is. In dit geval blijven eventuele voorschotten of abonnementsgelden die door de Begunstigde zijn betaald, verworven aan de Dienstverlener. De eventuele schorsings- of beëindigingsmaatregel die de Dienstverlener op deze basis neemt, laat alle andere rechten van de Dienstverlener voortvloeiend uit overeenkomsten of de wet onverlet, met name met betrekking tot schadevergoeding.

10.2. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een opschorting of beëindiging die overeenkomstig de bovenstaande bepalingen is meegedeeld.

11. Overmacht en hardship

11.1. Geen van beide Partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van haar verplichtingen indien deze niet-uitvoering het gevolg is van omstandigheden buiten haar controle en die worden beschouwd als overmacht, op voorwaarde dat de andere Partij schriftelijk op de hoogte wordt gesteld zodra de betrokken Partij op de hoogte is van het optreden van een dergelijke gebeurtenis en dat zij alle redelijke inspanningen levert om de gevolgen van een dergelijke oorzaak te voorkomen, te vermijden, te overwinnen of te verzachten.

11.2. Indien de overmachtsituatie langer dan één (1) maand voortduurt, kan elke Partij de Opdracht per aangetekende brief met ontvangstbevestiging opzeggen zonder dat de andere Partij aanspraak kan maken op schadevergoeding. Als de overmachtsituatie definitief wordt, kan elke Partij de ontbinding van de overeenkomst vorderen zonder recht te hebben op schadevergoeding.

11.3. Uitdrukkelijk worden, naast de gebruikelijke voorbeelden die door de rechtspraak van de rechtbanken en hoven worden erkend als overmacht, beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen of sociale conflicten, het blokkeren van transport- of bevoorradingsmiddelen, aardbevingen, branden, stormen en overstromingen, stroomuitval, oorlogen en rellen, het blokkeren van telecommunicatie, epidemieën.

11.4. Indien een onvoorziene verandering van omstandigheden bij de sluiting van het contract de uitvoering ervan buitensporig duur maakt voor een Partij die niet heeft ingestemd met het dragen van dat risico, kan deze Partij onderhandelingen aangaan over nieuwe contractuele voorwaarden met de andere Partij. De Partij die onderhandelingen verzoekt, blijft echter verplicht haar verplichtingen onder de oorspronkelijke voorwaarden na te komen gedurende de onderhandelingen. De Begunstigde wordt geacht de voorgestelde voorwaarden van de Dienstverlener te hebben aanvaard indien hij niet binnen één maand na de kennisgeving van de nieuwe contractuele voorwaarden reageert.

In geval van betwisting en/of als er geen overeenstemming wordt bereikt binnen één maand na de kennisgeving van de wil tot onderhandelen, heeft elke Partij het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder schadevergoeding te ontbinden.

11. Rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht

12.1. Elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, uitvoering, ontbinding en interpretatie van de Algemene Voorwaarden zal worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige ondernemingsrechtbank van Brussel. Elk geschil met betrekking tot de Algemene Voorwaarden is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

Laatste versie: 27 maart 2024